Algemene voorwaarden – Fysio Centrum Nijverdal – Nijverdal

Fysio Centrum Nijverdal

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en therapeut.

 • Deze voorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en therapeut.
  • De declaratie fysiotherapie (algemeen, sportfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, kinderfysiotherapie en manuele therapie) gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn / haar aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de cliënt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.

  Een eerste afspraak zonder verwijzing (DTF) is een screening, intake en onderzoek én een behandeling (welke adviezen kunnen zijn, uitleg behandeltraject of al deels oefeningen of anderszins qua therapie invulling én dossiervorming).

  Een eerste afspraak met een verwijzing is een intake en onderzoek én een behandeling (welke adviezen kunnen zijn, uitleg behandeltraject of al deels oefeningen of anderszins qua therapie invulling én dossiervorming).

  Behandelingen zijn niet gekoppeld aan een bepaalde tijdsduur maar afhankelijk van de intervisie van de behandelend therapeut.

  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen, behoudt de therapeut zich het recht minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen.
  • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.
  • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt volgens de nieuwe Wet Incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen

  minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 40,- euro, alles exclusief omzetbelasting.

  Klachtenregeling

   

  • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de desbetreffende  therapeut of anders bij een van de praktijkeigenaren.
  • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken, waarbij tot een oplossing wordt geprobeerd te komen.
  • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie (www.keurmerkfysiotherapie.nl).
  • De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

  Privacyreglement

   

  Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

  • Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen; bijvoorbeeld andere therapeuten in de praktijk, waarnemers, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Deze worden dus anoniem verwerkt.
  • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat meedelen aan uw behandelend therapeut.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat de gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt aan derden.
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan inzien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.
  • Uw email adres wordt gevraagd bij de intake. Indien u deze geeft, geeft u toestemming aan Fysio Centrum Nijverdal om u te benaderen voor een klanttevredenheidsonderzoek  digitaal en / of het insturen van digitale vragenlijsten.

  Huisregels en bejegening

  Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk regels opgesteld om ongelukken, incidenten en /of verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

  • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
  • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
  • Indien u uw jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto/fiets).
  • Wilt u bij parkeren van uw fiets/ auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen. De oprit voor het pand zoveel mogelijk vrij laten voor minder valide mensen.
  • Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met speelgoed laat spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (politie/ brandweer/ ambulancepersoneel) op te volgen.
  • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke behandeling verricht gaat worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
  • Indien er door bijvoorbeeld door geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
  • Als een cliënt er bezwaar tegen maakt om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
  • De behandeling start over het algemeen in een afgesloten ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.
  • Als er ‘derden’ (bijvoorbeeld stagiaires) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.
  • De therapeut en eventuele stagiaires dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit die niet gewenst is achterwege te laten.
  • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut worden ingezet of de behandeling zal worden beëindigd.
  • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden worden besproken.

  Persoonlijke hygiëne

  • Wij verzoeken u zorg te dragen voor uw persoonlijke hygiëne. Wij stellen het zeer op prijs als u bij voorkeur voorafgaand aan uw komst naar de praktijk gedoucht heeft en schone (trainings-)kleding draagt.
  • Neem altijd een schone en grote badhanddoek mee om uzelf, de behandelbank of apparatuur in de oefenzaal af te kunnen dekken.

Versie 1.4 Fysio Centrum Nijverdal december 2018